Exempel på referensuppdrag

Kvalitetsförbättringar och effektivisering inom bl a hemtjänst. Utveckling och implementering av nya arbetssätt och stödverktyg för bättre kvalitet och träffsäkerhet i beställning av tid utifrån evidensbaserad modell. Projekten har i olika utsträckning adresserat volymen hemtjänst för att öka eller minska den beställda tiden och därmed påverka den totala kostnaden. Kontakta oss för mer information om vilka resultat vi kan hjälpa er att uppnå!

Omstrukturering av kommunal hemtjänst för införande av utfallsbaserade ersättningsmodeller. Projektet omfattar omstrukturering och utarbetande av ersättningsmodell inom ramen för valfrihetssystem. inRikta har även utvecklat modeller med syfte att skapa starkare incitament för förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Projekt i flera kommuner.

Utveckling och införande av valfrihetssystem, ersättningssystem och ersättningsmodeller. inRikta har erfarenhet från att arbeta med omkring hundratalet kommuner i utveckling och utformning av valfrihetssystem och styrsystem för insatser i ordinärt och särskilt boende. Vi är vana att arbeta med LOV, LOU och uppdrag egen regi.

Resultat- och utfallsbaserad ersättningsmodell för husläkarverksamhet. Arbetet har omfattat utformning och införande av en ny ersättningsmodell inom primärvårdens husläkarverksamhet som stimulerar till förebyggande insatser. Utförarens ersättning är i mycket hög utsträckning avhängig kvalitetssäkrade resultat- och utfallsförbättringar.

Utveckling av morgondagens välfärd. Tre riksomfattande branschorganisationer och fyra kommuner anlitade inRikta för att identifiera förutsättningar och möjligheter i utvecklingen av den framtida välfärden. Arbetet fokuserade på att förstå de politiska utgångspunkterna för utvecklingen, den kommunala organisationens förutsättningar, krav på marknadsutveckling och -förståelse samt framtida leverantörsrelationer och ersättningssystem.

Analys av nuläge och möjligheter inom vårdval. Landstinget anlitade inRikta för att analysera förutsättningarna för konkurrensneutralitet inom vårdvalssystemet och identifiera utvecklingspotential i syfte att skapa en bättre fungerande marknad.

  Nytt kvalitetsregister inom akutsjukvård. På uppdrag av branschföreningen och sex universitetssjukhus lades grunden för ett nytt kvalitetsregister inom akutsjukvård i Sverige.

  Flödeanalyser vid vård och omsorg. Tillsammans med landsting och kommuner har inRikta utvecklat en unik metod för analys av flöden, processer och problemområden inom vård och omsorg. De utvecklade verktygen tillämpas för att identifiera områden för ständig förbättring inom kommunerna och i samverkan med landstinget.

  Projektledning av konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem. InRikta ansvarade för projekledning av konkurrensutsättningar och införande av valfrihetssystem.

  Produktivitetsökning inom regional operationsverksamhet genom produktions- och processplanering. Arbetet omfattande identifiering av effektiviseringsåtgärder och utformande av effektiviseringsprogram för hela den operativa verksamheten. Arbetet omfattade även framtagande av incitamentssystem och resultatkontrakt för anställda vid mottagningar, operationsavdelningar och vårdavdelningar. Utförandet skedde genom handledning och coachning av personalen.

  Due diligence av nordisk vård- och omsorgskoncern. Arbetet omfattade strategisk rådgivning till investerare med fokus på utvärdering av marknadspotential, möjligheter och risker samt konkurrenssituation.

  Övriga referenser, exempel:

  • Analys av utbud och efterfrågan av vård samt dess utveckling
  • Behovsbaserad utbudsanalys
  • Processbaserad planering
  • Planering av servicehelheter och deras processer
  • Modell för innovativ ledning
  • Modeller för uppföljning och analys av verksamhet
  • Framtagande av modell för investering och finansiering tillsammans med privat sektor (Public Private Partnership, PPP) och relaterade juridiska frågeställningar
  • Integrering av primärvård och specialistvård
  • Identifiering av best-practice modeller

  Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

  Kontakta oss

  inRikta Analys AB

  telefon 0762402452

  Skeppsbron 8
  111 30 Stockholm

  Bakgrund

  Företaget är en akademisk avknoppning inom området Service Operations Management med verksamhet i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Nordic Healthcare Group, NHG Sweden AB