Miljöpolicy

Miljöpolicyn visar företagets inställning och ambitioner för miljöfrågor, och är företagets ledstjärna för miljöarbetet. Personal som arbetar för eller på uppdrag av företaget ska känna till innehållet i policyn och förstå vad var och en kan göra i sitt dagliga arbete för att uppfylla intentionerna i policyn.
Vårt miljöarbete är viktigt för företagets långsiktiga lönsamhet.
NHG Sweden:s verksamhet ska ständigt prövas mot miljömässiga värderingar. Här ingår:

  • Att förebygga föroreningar.
  • Att uppfylla gällande lagar och andra krav på miljöområdet.
  • Att sträva efter att ständigt bli bättre och att vår miljöpåverkan minskar.

Med hänsyn tagen till ekonomi och kravet på kundservice ska NHG Sweden:s resurser för positiv miljöledning inriktas på att:

  • Fortlöpande minska avfallsmängden som uppstår i vår verksamhet.
  • Eftersträva effektiva lösningar på transportsidan. Transporterna ska optimeras för att förebygga föroreningar och därmed minska miljöpåverkan.
  • Hushålla med energi och resurser.
  • Alla anställda ska involveras och informeras om vårt miljöarbete.

Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

inRikta Analys AB

telefon 0762402452

Skeppsbron 8
111 30 Stockholm

Bakgrund

Företaget är en akademisk avknoppning inom området Service Operations Management med verksamhet i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Nordic Healthcare Group, NHG Sweden AB